Warning

A program folyamatosan frissül. A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a rendezvényen álló- és mozgókép felvételek kerülnek rögzítésre, a rendezvényen történő részvétel automatikusan hozzájárulás azok közzétételéhez.

Nyereményjáték - Részvételi és Játékszabályzat

 1. A nyereményjáték szervezője

 

A „Szent István Nap nyereményjáték” (a továbbiakban: „Játék" vagy „Nyereményjáték”) szervezője, és adatkezelője a Visit Hungary Nonprofit Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 23-25. ; cégjegyzékszám: 01-10-049807; adószám: 26338783-4-41) - a továbbiakban: “Szervező”, amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (továbbiakban: „Részvételi- és Játékszabályzat” vagy „Játékszabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el. A Játék lebonyolításában részt vesz a DOT Creative Kft. (a továbbiakban együttesen: „Lebonyolító”).

                                                                                                                 

A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.

 

A Játékban való részvétel jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető bárki számára a Visit Hungary Nonprofit Zrt. által szervezett Szent István Nap ünnepség hivatalos Weboldalán (https://szentistvannap.hu/nyeremenyjatek-reszveteli-es-jatekszabalyzat) – a továbbiakban „Weboldal”. A Szervező biztosítja a Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét.

 

 1. Kik vehetnek részt a Játékban?

 

2.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött cselekvőképes, természetes személy, aki saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkezik (a továbbiakban: "Játékos") és aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően a Szent István Nap ünnepség hivatalos Facebook oldalát követi („Tetszik” gomb megnyomásával) és a Játékra felhívó posztban rögzítetteknek megfelelően cselekszik és az adott posztban meghirdetett feladatot teljesíti, a feltett kérdésre a poszt alatt kommentben válaszol.

 

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és tudomásul veszi, hogy a Szervező a „Szent István Nap” Facebook oldalon (https://www.facebook.com/augusztus20szentistvannap; a továbbiakban „Facebook Oldal”) megadott profilnevét az adott Játékkal összefüggésben az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerinti kezeli. Továbbá Játékos tudomással bír arról, hogy Szervező a Facebook Oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználja. A nyertes Játékosok tudomásul veszik, hogy a Szervező az adataik közül a Facebookon regisztrált nevüket, Facebook profiljukat a Facebook Oldalon, valamint a Szervező hivatalos Facebook oldalán feltünteti.

 

A Játék a résztvevők számára önkéntes, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt:

 

- Visit Hungary Nonprofit Zrt. Szervező és a Lebonyolító munkatársai, sem közvetlenül, sem közvetett módon,

- Visit Hungary Nonprofit Zrt. által szervezett Szent István Nap rendezvénysorozat létrehozásában, illetve a Játék lebonyolításában résztvevők munkatársai, sem közvetlenül, sem közvetett módon,

- a 18. életévüket be nem töltött személyek,

- akik nem valódi nevükön vesznek részt a Játékban vagy valótlan személyes adatot szolgáltatnak, illetve nem tudják a személyazonosságukat igazolni,

- a nem magánszemélyhez kapcsolható Facebook profilok.

 

A Játékból kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

 

Az obszcén, sértő vagy jogsértő megnyilvánulásokat a Szervező eltávolítja, az ezeket közzétevő Játékosok kizárásra kerülnek a Játékból.

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

 1. A Játék időtartama:

 

A Játék 2022. augusztus 10. napján 18:00 órától 2022. augusztus 15. napján 12:00 óráig tart (ettől a Szervező a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet, illetve informatikai/ technikai probléma fellépése esetén is eltérhet).

 

 1. A Játék menete

 

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

 

A Játékban való részvételhez keresse fel a Szent István Nap hivatalos Facebook oldalát (https://www.facebook.com/augusztus20szentistvannap), majd ott a Játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A Játékos feladata, hogy a Játék időtartama idején, a hivatkozott Facebook oldalon közzétett kérdésre a poszt alatt, kommentben válaszoljon. A nyertes a kommentben helyes válaszadó Játékosok közül gépi sorsolással kerül kiválasztásra (kisorsolásra). A Játékos többszöri kommentben való válaszadása a Játékos nyerési esélyeit nem növeli.

 

A Játékban minden Játékos egy kommenttel vehet részt, több komment esetén a Játékszervező kizárólag az első kommentet veszi figyelembe. A Játékban kizárólag azon Játékosok vesznek részt, akiknek a kommentje 2022. augusztus 15-én 14:00 órakor a fenti Facebook oldalon a felhívó poszt alatt elérhető.

 

 

 

4.2. Nyertesek kiválasztása

 

A Szervező a Játékosok közül 5 (öt) nyertest és 10 (tíz) pótnyertest sorsol ki. A sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik maradéktalanul eleget tettek a Játékszabályzatban foglaltaknak, azaz akik 1.) követték a Facebook Oldalt, és 2.) a Játékposzt alatt kommentben helyesen válaszolnak a posztban feltett kérdésre. A nyeremény sorsolás a helyes választ adók között véletlenszerű sorsolással történik a facebooknyertes.com számítógépes program segítségével. Elsőként az 5(öt) nyertes kerül kisorsolásra, majd a sorsolás sorrendjében a tíz pótnyertes sorsolására kerül sor. A pótnyertesek a sorsolás sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg vagy nem tesz eleget a Játékszabályzatban foglaltaknak.

 

A Szervező a nyertes Játékosokat elektronikus úton értesíti a nyereményjáték alatti kommentben és külön posztban megjelölve a nyertes profilját, valamint a nyerteseknek Facebook üzenetet is küld a sorsolást követő egy órán belül, de legkésőbb 2022. augusztus 16-án 14:00 óráig. A nyertesnek ezt követően személyes (Facebook) válaszüzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel a Nyeremény átvétele céljából a Szent István Nap hivatalos Facebook oldalán keresztül. A Játékos saját felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy nyert-e. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért, továbbá, ha nem követi az adott poszt hozzászólásit. A Szervező ebből eredően a Játékos által támasztott bármilyen igényérvényesítés lehetőségét kizárja.

 

A nyerteseknek legkésőbb 2022. augusztus 17-én 18:00 óráig van lehetőségük, hogy személyes üzenetben felvegyék a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a Játékos a fenti határidőn belül nem jelentkezik, úgy nyereményre való jogosultságát elveszíti. A Játékos részéről fellépő késedelem a Szervező terhére nem róható fel, a Játékos ebből eredően a Szervezővel szemben semmilyen kártérítési igényt nem érvényesíthet.

 

A bármilyen okból a fenti határidőben nem jelentkező nyertes helyére az első pótnyertes kerül kihirdetésre – a fentiekben meghatározott sorsolással megegyező sorrendben – a Szervező által, akit, vagy akiket a Szervező elektronikus úton értesít a játékfelhívást tartalmazó kommentben és Facebook üzenetben. Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik a Nyereményért 2022. augusztus 18-án 18:00 óráig, úgy a pótnyertes helyébe a következő pótnyertes lép.

 

4.3. Nyeremény átvétele

 

A nyertes Játékosnak („Nyertes”) a 4.2. pont szerinti határidőben személyes üzenetben fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel, és a meg kell adnia a bármely személyazonosításra alkalmas okmányban található teljes nevét és születési idejét, valamint az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat. A Szervező által megadott visszaigazolást követően jogosult a Nyertes a nyereményét augusztus 20-án a Nyeremény helyszínén igénybe venni. A Nyeremény átvételének további feltétele, hogy a Nyertes a helyszínen a válaszüzenetben megadott személyazonossága igazolására alkalmas fényképes igazolványt mutasson be.

 

A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, úgy a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 

 

 

 1. A Nyeremény

 

A Szervező összesen 5 (öt) db vacsorát sorsol ki a Szent Andrea Skybar-ban, mely 2022. augusztus 20-án vehető igénybe („Nyeremény”).

 

1 (egy) Nyeremény 2 (kettő) fő részére szóló vacsorát tartalmaz a Szent Andrea Skybar-ban 2022. augusztus 20-án este 19 órától (kapunyitás 18:00).


A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a Nyeremény nyújtására, illetve annak helyszíni átvehetővé tételére terjed ki, a Nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.


A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb tárgynyereményre nem cserélhető és át nem ruházható.

 

A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes az értesítését követően bármely okból nem jelentkezik.

 

 1. Személyi jövedelemadó, költségek

 

A nyereményadót a Szervező fizeti. A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadó és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék összegét is, a Nyertesek kötelesek az ennek teljesítéséhez szükséges adataikat a Szervezővel közölni, részére megküldeni, szükség esetén igazolni. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 

Amennyiben a Nyertesnek a Nyereménye átvételéhez, vagy beváltásához, igénybevételéhez utaznia kell, úgy annak költségei kizárólag a Nyertest terhelik. 

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és jelen Részvételi- és Játékszabályzat megtalálhatóak a Facebook Oldalon. A nyereményjátékra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban annak teljes időtartama alatt a Facebook Oldalhoz, illetve a Visit Hungary Nonprofit Zrt. hivatalos Facebook oldalához lehetséges fordulni személyes Facebook üzenet formájában.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves rendszerüzenetet kapnak nyertes/nem nyertes státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

Szervező kizárja a felelősségét a Facebook rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem, vagy korlátozottan használható.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Játékosok egyidejű és a Játék meghirdetésével azonos módon történő értesítése mellett bármikor indokolás nélkül megváltoztathatja vagy a Játékot visszavonja.

 

Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 

 

Budapest, 2022.08.09.

 

Visit Hungary Nonprofit Zrt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató az Visit Hungary Nonprofit Zrt. által szervezett „Szent István nap” nyereményjátékhoz kapcsolódóan

Az Visit Hungary Nonprofit Zrt. mint szervező és adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) „Szent István nap” elnevezésű nyereményjátékot (a továbbiakban: nyereményjáték) szervez a Szervező Szent István Nap Facebook oldalán. A nyereményjáték lebonyolításában a DOT Creative Kft. is részt vesz, azonban az adatkezelés célját és eszközeit az Adatkezelő határozza meg. A nyereményjátékra történő jelentkezés, a feltételek teljesítése, a nyereményjátékban nyereményjogosultságot elérő érintettekkel történő nyereményátadási folyamat és kapcsolatfelvétel személyes adatok kezelését eredményezi.

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából a nyereményjáték hatálya alá tartozó személyek, mint érintettek számára a jelen tájékoztató keretében bocsátja rendelkezésre az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők.

 1. Az Adatkezelő elérhetőségei

Az Adatkezelő: Visit Hungary Nonprofit Zrt.

Honlapjának címe: csodasmagyarorszag.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nyújtására szolgáló elérhetőségei:

Címe: 1037 Budapest, Bokor utca 23-25.

Telefonszáma: +36 30 1600 040

E-mail címe: info@visithungary.com

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselővel nem rendelkezik, azonban az adatvédelmi kérdésekben megbízott munkatársa közvetlenül megkereshető:

Név: Papp Levente

E-mail cím: privacy@mtu.gov.hu

Cím: 1037 Budapest, Bokor utca 23-25.

 

 1. Az adatkezelés alapvető információi

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által szervezett nyereményjáték megszervezése, a nyereményjáték sorsolásának megtartása, a nyereményjátékban résztvevő nyereményjogosultságot elérő érintettekkel történő kapcsolattartás, illetve az érintett személyek adatainak nyereményjátékhoz kapcsolódó kezelése, a nyeremények átadása, a nyertesek beazonosítása, valamint az adózási szabályok teljesítése.

A kezelt adatok köre:

A sorsolás ideje alatt a nyereményjáték során a következő adatokat kezeli az Adatkezelő:

 • az érintett Facebook-on regisztrált neve;
 • az érintett Facebook regisztrációjának linkje;
 • az érintett Facebook-on beállított profilképe;
 • az érintett nyereményjáték felhívásban (post) közzétett hozzászólása;
 • a nyereményjáték feltételeinek teljesítése.

A sorsolást követően a nyereményátadás során a nyereményjogosultságot elérő érintett esetében a Társaság a következő adatok is kezeli:

 • az érintett személyazonosító adatai (családi- és utóneve, lakhelye, születési helye, születési ideje,
 • adóazonosító jele, édesanyja születési neve,
 • az érintett nyereményjogosultságának ténye,
 • az érintett által megnyert nyeremény,
 • a nyeremény átvételének ténye.

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amelynek alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az adóazonosító jel és az adózási kötelezettség teljesítéshez szükséges egyéb adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése az adózási és egyéb bevallási, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése során, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott bizonylatolási kötelezettség alapoz meg.

A személyes adatok a nyereményjátékkal összefüggő részvételi szabályzatban meghatározott feltételek teljesülésének megállapításához és a nyeremény átadásához szükségesek, azok hiányában a nyereményjátékban meghatározott nyeremény átadása nem teljesíthető. 

Az érintettek a nyereményjáték feltételeinek teljesítésével egyidőben elfogadják a nyereményjátékhoz kapcsolódó részvételi szabályzat feltételeit, valamint a feltételek teljesítésével egyúttal kijelentik, hogy a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerték, az abban foglaltakat megértették, a személyes adataikat annak ismeretében adták meg.

Adatmegőrzési idő:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezelt adatokat a nyereményjogosultságot elérő érintettek esetén a nyereményátadásról készülő jegyzőkönyvet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 szerinti elévülési ideig, 5 (öt) évig kezeli.

A nyereményjogosultságot el nem érő érintettek adatait az Adakezelő a sorsolást követő 3 (három) hónapig kezeli.

 

Az adózási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatokat az Adatkezelő 8 (nyolc) évig kezeli.

A Facebook adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Az adatok megismerésére jogosultak és az adatfeldolgozók

Jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatokhoz az Adatkezelő és a DOT Creative Kft. adatfeldolgozó azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a nyereményjáték szervezésével és a nyereményjátékkal együtt járó feladatokat a munkakörük alapján kötelesek ellátni.

A nyereményjátékhoz kapcsolódóan az alábbi közös adatkezelési tevékenységre kerül sor:

Közös adatkezelő neve: Facebook Ireland Ltd. (továbbiakban: Facebook)A Facebook oldalon vagy alkalmazásban regisztrált felhasználók számára a felület biztosítása, a nyereményjátékra történő regisztráció lehetősége.

Székhelye: Írország, Dublin, Grand Canal Harbour, Grand Canal Square 4.

A Facebook adatkezelési szabályait és adatkezeléssel összefüggő leírást a következő linken éri el:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nyilvánosságra hozatal: A Társaság kizárólag a nyereményjogosultságot elérő nyertesek Facebookon regisztrált nevét és Facebook profilját hozza nyilvánosságra Szent István Nap Facebook Oldalán külön felhívás (post) formájában, valamint a nyereményjáték alatti kommentben.

Adattovábbítás, adatok címzettjei:

A nyereményadó / SZJA bevallásához és megfizetéséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a NAV, illetve egyéb jogszabályban meghatározott hatóságok részére továbbítja, valamint a Nyertesek nevét megküldi a St Andrea Skybar étterem üzemeltetője részére, annak érdekében, hogy a Nyertesek a Nyereményüket igénybe tudják venni.

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi

 • a MULTICOM CONTACT Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos u. 8/b.) a rendezvény lebonyolításához, és
 • a DOT Creative Kft.-t (1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt 1.) a nyereményjáték lebonyolításához.

 

 1. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok

Az Adatkezelő az Ön adatai kezeléseivel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.

Az érintetteket az Adatkezelő adatkezeléseivel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést vagy tájékoztatást kapjon az alábbiakhoz:
 • a kezelt személyes adatokhoz,
 • az érintett személyes adatok kategóriáihoz,
 • az adatkezelés céljaihoz,
 • azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz.
 • azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatáshoz,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz,
 • az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben
 • a személyes adatokra már nincs szüksége az Adatkezelőnek abból a célból, amelyből gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőt érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével az Adatkezelő megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük is a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő nem törli az adatokat, ha az adatkezelés:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

A nyereményjogosultságot elérő érintett(ek) a Nyeremény átvételét követően a Facebook felületén törölni tudják hozzászólásaikat, kedvelésüket, valamint profiljukat a sorsolást követően, amely nem jár a nyereményjogosultság utólagos elvesztésével.

Amennyiben bármely érintett a nyereményjátékra való jelentkezését vissza kívánja vonni a sorsolást megelőzően, úgy a nyereményjáték felhíváshoz (post) tartozó „hozzászólás” részben törölni tudja saját hozzászólását, kedvelését, valamint a Facebook profil törlési funkció használatával törlésre kerülhetnek az adatai. Ebben az esetben nem vesz részt a nyereményjáték sorsolásában.

A profil törlése a Facebook adatkezelési tájékoztatója szerint történik, amely a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.
 • tiltakozáshoz való jog kizárólag a közérdekű vagy jogos érdek jogalapon alapuló adatkezelés, illetve a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés esetén illeti meg az érintettet.
 1. Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek a jelen adatkezelés vonatkozásában

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen megkeresést az Adatkezelő jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei valamelyikén vagy forduljon az Adatkezelő adatvédelmi kérdésekben illetékes munkatársához. Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben szerinte Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Felügyeleti Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: 06 1/391-1400

Telefax: 06 1/391-1410

Az Adatkezelővel vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

 1. Az adatkezelésre vonatkozó egyéb tájékoztatás

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei: amennyiben a Nyertes nem bocsátja rendelkezésre a szükséges adatokat, úgy elveszíti a Nyereményhez való jogosultságát. 

Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az érintettre, avagy reá nézve joghatással járna.

Visit Hungary Nonprofit Zrt.